Detta är infrastrukturministern Åsa Torstensson (c) svar på en interpellation, en fråga i riksdagen, från Peter Pedersen (v) angående Bromma flygplats.

Detta är frågan:

Enligt uppgifter från Luftfartsverket avser verket göra en uppgörelse med Stockholms stad, som innebär att flygverksamheten på Bromma flygplats blir kvar till och med 2038. Det är en mycket lång avtalstid och ett allvarligt ingrepp i den demokratiska processen. Politiska majoriteter under 30 år blir helt i händerna på ett beslut som fattats under en mandatperiod. Det hinner passera 8 val innan Stockholms fullmäktige återigen får tillbaka makten över markanvändningen av området.

Detta är inte rimligt och inte i enlighet med demokratiska principer om att det är folket via sina folkvalda som har makten att påverka och förändra. Det måste vara möjligt att inom denna tid säga upp avtalet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:
Vad avser statsrådet göra för att se till att det i avtalet om Bromma flygplats införs någon form av uppsägningsklausul?

Här är svaret från statsrådet Åsa Torstensson (c):

Svar på fråga 2007/08:157 av Peter Pedersen (v) Bromma flygplats

Peter Pedersen har frågat mig vad jag avser göra för att, i avtalet mellan Luftfartsverket och Stockholms kommun gällande upplåtelse av Stockholm-Bromma flygplatsområde, införa någon form av uppsägningsklausul.

I Luftfartsverkets regleringsbrev för 2007 fick verket i uppdrag att senast den 1 december 2007 till regeringen redovisa resultatet av verkets diskussioner med Stockholms kommun om den framtida flygverksamheten på Bromma flygplats.

Den 18 oktober 2007 inkom Luftfartsverket med en hemställan till regeringen om regeringens godkännande av det avtal om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde som den 21 september träffades mellan Luftfartsverket och Stockholms kommun.

I avtalet finns en uppsägningsklausul (7 §) vilket gör det möjligt att säga upp avtalet innan 2038. Luftfartsverket har rätt att i förtid, säga upp avtalet om verket beslutar att lägga ned flygplatsen. Under sådana omständigheter upphör avtalet att gälla 36 månader efter att en skriftlig uppsägning från Luftfartsverkets sida har skett.

Stockholm den 31 oktober 2007

Åsa Torstensson

Min kommentar till detta svar från vår högste ansvarige för vårt lands infrastruktur:

Är detta ett klarläggande och ett efterlängtat besked från högste ansvarige? Är det frid och fröjd nu, har verkligen framtidens kommande majoriteter möjligheter att säga upp avtalet innan 2038?

Nej, verkligen inte. Detta är inget klarläggande eller efterlängtat besked. Infrastrukturministern Åsa Torstensson (c) väljer att försöka blanda bort korten.

Jag ser inte annat än att det enbart är Luftfartsverket som har möjlighet att säga upp avtalet och inte Stockholms stad. Det hade varit en annan sak om ministern hade påpekat att ”parterna” har rätt att i förtid säga upp avtalet, alternativt Luftfartsverket och Stockholms stad.

Stockholms stad har alltså medvetet valt bort sin handlingsfrihet i 30 år rörande mark lika stort som Östermalm. Mark som det har varit otroligt värdefullt att kunna disponera till exempelvis nya bostäder då vi vill ha ett växande och inte minst grönskande Stockholm. Stockholms län växer med 15- 20 000 personer per år vilket är väldigt positivt men var ska alla dessa människor bo? Risken är uppenbar att vi blir tvungna att bebygga annan och långt mer värdefull mark, grönområden och rekreationsområden i Bromma och annorstädes i Stockholm.

För övrigt centern lokalt, det vill säga Stockholmscentern delar inte infrastrukturministern Åsa Torstensson (c) och regeringens inställning utan vill ha bort den tungt miljöstörande flygplatsen.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om: , , , , , , .

2 Responses