Idag presenterar socialdemokraternas rådslagsgrupp om jobb sitt material. Jag har haft tillfälle att tjuvkika lite på detta.

Bakgrunden är möjligen bekant för de flesta. Socialdemokratin förlorade valet 2006 och eftervalsanalyserna pekar till stor del på vår tidigare så svaga arbetslinje som en av de viktigare orsakerna till valförlusten. Medan Alliansen pratade utanförskap ansåg vi att det räckte med påpeka att konjunkturen var på vår sida och att jobben snart skulle komma. Väljarna delade inte vår syn och gav oss underkänt. Det hjälper oss inte idag att konstatera att vi till stora delar fick rätt. Under de senaste två åren har den goda konjunkturen skapat uppemot 200 000 jobb.

Målet med rådslaget är att återskapa förtroendet för vår arbetslinje. För oss socialdemokrater är politiken för full sysselsättning och lägre arbetslöshet kärnan i vår politik. Så har det alltid varit så är det nu också men politiken kan utvecklas, moderniseras och kommunicera bättre. Rådslagsmaterialet är en grund för detta, en förutsättningslös omprövning, som det heter i texten. En möjlighet till omprövning som ges varje medlem liksom stadsdelsförening och som på det viset etableras i partiet nedifrån och upp. Det är det som är det fina med rådslagen, tycker jag men det kräver en delaktighet och arbete. Hedligt folkrörelsearbete med andra ord.

”Det räcker inte med fler jobb; det behövs fler bra jobb.”

Detta konstateras i materialet och det är så sant. För Alliansen diskuterar inte gärna kvalitén på de arbeten som nu skapas.

”De jobb som växer fram ska vara bättre än de jobb som försvinner. Och de jobb som finns idag måste utvecklas”

står det vidare i materialet. Globaliseringen utmålas ofta som ett hot men bör nog ses som en utmaning för Sveriges näringsliv. Ökad handel och internationell samverkan gynnar vårt land. Den globala tillväxten skapar efterfrågan och uppmuntrar till utveckling och förädling. Industrin är fortsättningsvis mycket viktig i vårt land men tjänstesektorn växer. Antalet entreprenörer ökar och det är positivt men krav måste ställas på att det är moderna jobb som skapas där de anställda har inflytande och möjligheter att utveckla verksamheten. Vi socialdemokrater måste bli bättre på småföretagande, hitta nya vägar för att stödja och uppmuntra småskaligt företagande, anser jag.

”Det ska finnas en balans mellan rätt och plikt”

betonas i materialet. Alliansen lyfter fram plikten och kontrollen samtidigt som de tonar ner rättigheterna. För oss socialdemokrater är rättigheten till bra ersättningar och utveckling vid arbetslöshet en självklarhet samtidigt som detta medför plikten att söka arbete och delta i utbildning. Detta är grundläggande och det tar rådslagsmaterialet om jobb fasta på.

Alliansens arbetslinje är svag, den inte når alla. Ungdomarbetslösheten ökar och långtidsarbetslösheten minskar inte. Arbetslinjen behöver stärkas och det tror jag socialdemokratin lyckas bäst med. Vi måste hjälpa människor att rusta sig för de jobb som växer fram. Varje människa arbetar efter förmåga och ska kunna beredas plats på en arbetsmarknad där varje människa är viktig och har något att tillföra. Detta är grunden för välfärdens finansiering. Detta betonas också i materialet.

Avslutningsvis i detta för mig mycket långa inlägg vill jag lyfta fram några meningar i materialet som jag anser mycket viktiga. Till att börja med

”Grunden i den svenska modellen är starka fackliga organisationer och kollektivavtal som ger balans, ordning och reda på arbetsmarknaden och trygghet i arbetslivet.”

samt

”Vi söker de vägar som leder till att fler bra jobb med goda villkor skapas.”

Materialet släpps som sagt i dag. Jag tycker det verkar vara bra, belysande och tankeväckande. Vi har tiden till den 25 januari på oss för att diskutera detta. Leder arbetet i Rådslagsgruppen om jobb gör Thomas Östros och Luciano Astudillo.

Här hittar ni länken till Rådslaget om jobb. Jonas Morian kommenterar materialet här.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om: , , , .

One Response